Live FUJIFILM Workshop มาเรียนรู้ และใช้งานแสงเพียงดวงเดียวในการถ่ายภาพ กับพี่โจ (Joe Young)

Live FUJIFILM Workshop วันนี้มาเรียนรู้ และใช้งานแสงเพียงดวงเดียวในการถ่ายภาพ ( ONE LIGHT )กับพี่โจ (Joe Young)

Live FUJIFILM Workshop ” ONE LIGHT “

Live FUJIFILM Workshop วันนี้มาเรียนรู้ และใช้งานแสงเพียงดวงเดียวในการถ่ายภาพ ( ONE LIGHT )กับพี่โจ (Joe Young)

แสดงความเห็นได้ที่นี่

Related Posts